Economie en Werk

 

Veralgemeend thuiswerken en afstandsonderwijs

Droom

Met de “lock down” zijn wij plots met zijn allen beginnen thuiswerken. Voor de mensen die in de stad leven werd het zich verplaatsen binnen de stad plotseling weer mogelijk. In de eerste plaats te voet of per fiets, dankzij verbeterde veiligheid en luchtkwaliteit (en met wat hulp van het goede weer). Maar ook het openbaar vervoer, met name metro en tram, werden plotseling heel aantrekkelijk want niet overvol meer. En tenslotte het sporadische gebruik van de auto, bv voor het ophalen van zwaardere of meer volumineuze zaken, was plotseling geen frustrerende en zenuwslopende activiteit meer. Tegelijkertijd merkten vele werkgevers dat de productiviteit van hun werknemers niet daalde, in tegendeel. Eén van de redenen is dat iedereen zijn werkuren kan organiseren zoals het hem best uitkomt, en niet aanwezig moet zijn op kantoor op het moment dat hij of zij bv. liever met de kinderen zou bezig zijn. Een studie gepubliceerd in The Economist geeft aan dat in Londen het aantal werkmails is afgenomen tussen 10 en 17 uur maar sterk is toegenomen tussen 7 en 10 en tussen 17 en 21 uur. De cijfers voor Parijs zijn gelijkaardig. Ook heeft iedereen enorm veel tijd gewonnen door niet meer naar en

Waarom

- Milieu en mobiliteit De belangrijkste redenen voor het invoeren van een sterk veralgemeend thuiswerken en een uitgebreid onderwijs op afstand zijn de positieve effecten voor het milieu en de mobiliteit. De “footprint” van zowel de bedrijven als de families zou sterk verlagen en er dus toe bijdragen om de CO2 normen te halen. - Herstel van het familiale leven Door de mogelijkheid de eigen dagindeling te bepalen wordt het voor families opnieuw mogelijk om samen meer tijd door te brengen - Economisch herstel van de steden Het laatste decennium is de mobiliteitsproblematiek uitgegroeid tot (één van) de belangrijkste belemmering(en) voor de economische en sociale ontwikkeling van de steden. De steden liepen letterlijk vast, en de bewoners en “gebruikers” van de steden stikten in fijne stofdeeltjes. - Optimaler gebruik van de infrastructuur Doordat niet iedereen tegelijkertijd op dezelfde plaatsen moet aanwezig zijn, is er minder behoefte aan infrastructuur (bv minder vierkante meter kantooroppervlakte). En doordat de uurroosters flexibeler worden kan de infrastructuur gedurende meer tijd benut worden. Dit geldt niet enkel voor kantoren en scholen, maar ook voor de wegen, het openbaar vervoer, de vakantie-infrastructuur, …. - Minder verkeersdoden Het verminderde verkeer heeft automatisch een vermindering van het aantal verkeersdoden voor gevolg.

Actie

1) Invoeren van een wettelijke verplichting van thuiswerken. De beoogde actie is een “klassieke” lobbying waarbij regeringen en wetgevers zo veel mogelijk benaderd worden via verschillende kanalen, met het voorgestelde idee. Het meest efficiënte zou zijn dat bestaande “ondernemerslobby’s” zoals Voka, VBO, Unizo zich achter dit voorstel zouden schragen. Het is immers een zeer ondernemersvriendelijke maatregel. Maar bepaalde sectoren, met name de immobiliën- en autosector, zullen dit trachten tegen te houden. PS. Het alternatief , een fiscale stimulus voor het thuiswerken (bv. een fiscale bonus voor de bedrijven die GEEN bedrijfswagens hebben), lijkt ons minder aangewezen. Dat zou de zoveelste fiscale regel zijn, waardoor ons belastingstelsel nog maar wat minder transparant en beheersbaar zou worden. 2) Reorganisatie van het onderwijs Het uitdenken en implementeren van een totaal hernieuwd onderwijs, gericht op meer geïndividualiseerde trajecten via een sterke uitbreiding van het afstandsonderwijs. Dit gepaarde gaande met een sterke financiële herwaardering van het beroep van leraar, ter compensatie van de verhoogde werktijd.

Samenwerking

Ik zoek personen en organisaties die willen meewerken aan het uitwerken en promoten van deze ideeën.

Scope

Lokaal

Engagement

Ik zie mezelf een trekkersrol opnemen voor dit project